เกี่ยวกับเรา

T-ACADEMY ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 โดย

อาจารย์ธรัช วุฒิวรรณ นักเปียโนและอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เป้าหมายหลักของเราคือการให้บริการด้านการศึกษาด้านดนตรีที่มีคุณภาพเป็นเลิศสำหรับบุคคลทั่วไป และพัฒนาวิธีการสอนเพื่อพัฒนาอาจารย์ของเรา และนักเรียนไปพร้อมๆ กัน โดยที่นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลจากทีมอาจารย์ที่ทำงานร่วมกัน ซึ่งจะวิเคราะห์และหาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสำหรับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน โดยคำนึงถึงความสมดุลในการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและศิลปะ

อาจารย์ทุกท่านผ่านการฝึกฝนและเรียนด้านดนตรีมาอย่างเข้มข้นโดยมีภารกิจหลักคือการพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอและเข้าใจลักษณะเฉพาะตัวของนักเรียนทุกรูปแบบ 

การดำเนินงานของ T-ACADEMY จึงเป็นไปอย่างบูรณาการและเกิดการพัฒนาเชิงองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลา โดยเชื่อมโยงสิ่งที่เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ตรง ระดมความคิดร่วมกัน แล้วถ่ายทอดแก่นักเรียน

T-ACADEMY สระบุรี เปิดสอนเปียโน ขับร้อง ทฤษฎีดนตรี ส่งสอบเกรด TRINITY ABRSM ส่งแข่ง สอบเข้ามหาวิทยาลัย 

T-ACADEMY บางใหญ่ เป็นการสอนที่บ้านในบรรยากาศอบอุ่น เปิดสอนวิชาเปียโน กีตาร์ อูคูเลเล่ ส่งสอบ TRINITY ABRSM ส่งแข่ง สอบเข้ามหาวิทยาลัย